Markkinointirekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERIN PITÄJÄ

HeiHei Study & Travel

Y-tunnus: 2572312-5

Postiosoite: Raisiontie 6 E 43, 00280 Helsinki ?

Puhelin: 010 287 7800

Sähköposti: info@heihei-ulkomaille.fi

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Sini Suomi

 

REKISTERIN NIMI

HeiHei Study & Travel markkinointirekisteri

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietolain 19 §:n mukainen markkinointirekisteri.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

HeiHeis Study & Travel voidaan käyttää HeiHei Study & Travelin sekä sen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimuksiin pääsääntöisesti sähköisiä välineitä käyttäen lain sallimissa rajoissa.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, suoramarkkinointilupa ja –kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään suoraan rekisteröidyltä itseltään erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden, asiakastapaamisten sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä. Tietoja voidaan myös kerätä kerätä ja päivittää ajoittain HeiHei Study & Travelin yhteistyökumppaneilta lainsäädännön sallimissa puitteissa.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n tai ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

HeiHei Study & Travel ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

 

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse tai sähköpostitse yllä mainittuihin osoitteisiin tai henkilökohtaisesti rekisterin pitäjälle.

 

KORJAUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista.

Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse , sähköpostitse yllä mainittuihin osoitteisiin tai henkilökohtaisesti rekisterin pitäjälle

 

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse,sähköpostitse yllä mainittuihin osoitteisiin tai henkilökohtaisesti rekisterin pitäjälle